Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego nr 22 we Włocławku.

Przedszkole Publiczne nr 22 we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 22 we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. Brak jest transkrypcji opisowej dla niektórych materiałów dźwiękowych

2. Brak napisów do filmów na stronie internetowej.

3. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

4. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

5. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

7. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

8. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Moraczewska i Anna Ciesielska
 • E-mail: przedszkole22@satfilm.net.pl
 • Telefon: 54 236-22-29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 22 we Włocławku

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu dla osób niepełnosprawnych:

1. Dane budynku:

Adres budynku

Przedszkole Publiczne nr 22, ul. Toruńska 101, 87-800 Włocławek

Imię i nazwisko kierownika administracyjnego budynku, telefon kontaktowy, adres e- mail:

Agnieszka Moraczewska – 54 236-22-29, e-mail: przedszkole22@satfilm.net.pl

2. Wejście do budynku:

Przy wejściu 2 schody – 15 i 10 cm, podjazd dla osób niepełnosprawnych – szerokość 90 cm długość 140 cm. Drzwi wejściowe pierwsze 105 cm, drugie 80 cm (z możliwością szerszego otworzenia). Drzwi otwierane ręcznie. Możliwość skorzystania z pomocy pracownika przedszkola po użyciu dzwonka.

3. Korytarze i windy

Budynek parterowy, korytarze płaskie. Brak wind i podnośników. Szerokość korytarza w najwęższym miejscu 170 cm. Szerokość drzwi wejściowych do sal – 80 cm, klamki na wysokości 105 cm. Szerokie przejścia, brak progów.

4. Dostępność łazienek, toalet oraz szatni

Łazienki znajdują się w salach, dostosowana łazienka – szerokość drzwi 90 cm. Kabina szerokości 90 cm, uchwyt na wysokości 70 cm. W łazience zamontowana umywalka przystosowana do podjazdu dla wózków inwalidzkich, uchwyt na wysokości 85 cm. Dostosowany prysznic dla dziecka z niepełnosprawnością.

5. Brak procedur we wszystkich sytuacjach, gdy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wymaga osób trzecich.

W razie potrzeby pracownicy mogą pomóc osobie z niepełnosprawnością.

Telefon kontaktowy: 54 236-22-29.

6. Brak wind (budynek parterowy), brak wyposażenia w pętle indukcyjne.

7. Możliwość dojazdu komunikacją miejską (autobusem), przystanki w pobliżu przedszkola.

Przed wjazdem do przedszkola znajduje się duży parking.

8. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

10. Inne informacje mające wpływ na dostępność dla osób niepełnosprawnych:

Sala ćwiczeń i izolatorium z drzwiami wejściowymi o szerokości 105 cm. Pomieszczenia dostępne dla dzieci.


Skip to content